משפטי

התראת הונאה

למרבה הצער, השוק, ובמיוחד זה של האינטרנט, הפך למקום שבו פועלים הרבה מתחזים, אנשי הונאה ועברייני רשת.

  • לציבור הרחב מומלץ ומתריע כי רק אתרים המציגים את המאובטחים www.an.gold הכתובת אותנטית.
  • לציבור הרחב מומלץ להזהיר כי רק הודעות דוא"ל המכילות את הדומיין המאובטח "an.gold" הן אותנטיות.

לא קרן Aureus Nummus ולא המנהל שלה

  • ישתמש בשמות דומיין מלבד "an.gold"
  • לא יבקשו מידע אישי ופרטי אודותיך.
  • לא יבקשו פרטי כרטיס אשראי או חשבון בנק.

אל תיפול על מתחזים, רמאים ופושעים שמנסים להעמיד פנים שהם אנחנו.

עצת סיכונים חשובה

סחר בקנייה, קנייה ומכירה של מטבעות קריפטו, גם יחד עם מטבע הקריפטו של AUREUS NUMMUS, הוא מסוכן ואתה יכול לאבד את ההשקעה שלך לגמרי.

אזהרה!

השקעה ורכישה של ה- AUREUS NUMMUS CRYPTOCURRENCY היא מסוכנת. אל תשקיע ואל תקנה אלא אם כן אתה יכול לעמוד במצב של אבדן כל הכסף שאתה משלם עבור ההשקעה הזו.

ה- Aureus Nummus אינו ביטחון/בטוחה

אף רשות המפקחת על ניירות ערך או רשות רגולטורית אחרת לא הביעה דעה על הקריפטוק של ,Aureus Nummus וזו עבירה לטעון אחרת. אף רשות המפקחת על ניירות ערך או רשות רגולטורית אחרת הביעה דעה על אתרי האינטרנט www.an.gold ו- www.simplexx.uk והמידע שנמסר בהם, כולל אך לא רק מצגות ומידע אחר וזו עבירה לטעון אחרת.

רכישת מטבע המטבע של Aureus Nummus אינה מקנה לקונה זכויות בעלות כלשהן בעסק או בחברה כלשהי, ואינה מעניקה כל זכות להשתתף ברווחים או הפסדים של חברה כלשהי או עסק כלשהו.

במיוחד Aureus Nummus אינו נייר ערך כמוגדר בחוק ניירות ערך משנת 1933.

חוק ניירות הערך של ארצות הברית משנת 1933. 2 (א) מגדיר "אבטחה" כ:
"כל שטר, מניה, מניות אוצר, מאפיין אבטחה, החלפה מבוססת אבטחה, איגרות חוב, אגרות חוב, עדות לחבות, תעודת ריבית או השתתפות בכל הסכם חלוקת רווחים, תעודת אמון בטחונות, תעודת מנוי מראש לארגון, מניה ניתנת להעברה, חוזה השקעה, תעודת אמון הצבעה, תעודת הפיקדון לביטחון, ריבית חלקית ללא התחלקות בזכויות, נפט, גז או מינרלים אחרים, כל מכר, שיחה, אופציית סטרדט, אופציה או הרשאה כלשהי על כל נייר ערך, תעודת הפקדה, או קבוצה או מדד ניירות ערך (כולל כל ריבית בה או על סמך שווים), או כל מכר, שיחה, אופציית סטרדט, אופציה או הרשאה שנערכה בבורסה לניירות ערך לאומיים הנוגעים למטבע חוץ, או, באופן כללי, כל ריבית או מכשיר בדרך כלל המכונה "אבטחה", או כל תעודת עניין או השתתפות בתעודה זמנית או ביניים עבור, קבלה, התחייבות או התחייבות או זכות להירשם או לרכישה של כל האמור לעיל. "

מרבית המדינות האחרות מגדירות "ביטחון" באותו אופן כמו ה – SEC – אולם עם שונות מסוימת. אף על פי שקרן Aureus Nummus שוכנת בסנט קיטס ובנביס, ותקנות ה- SEC אינן חלות עליה, קרן Aureus Nummus דאגה לוודא כי Aureus Nummus לא ייכנס להגדרה של נייר ערך בשום דבר. מדינה.

כתב ויתור

אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע המסופק בו, כולל מצגות ומידע אחר, אינו מייצג שידול הון, ואינו הזמנה לרכוש את מטבע המטבע של Aureus Nummus.

אף רשות המפקחת על ניירות ערך לא הביעה דעה על ה – Aureus Nummus- וזו עבירה לטעון אחרת. אף רשות רגולטורית לניירות ערך לא הביעה דעה לגבי אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע הנמסר בו וזו עבירה לטעון אחרת.

אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו אינו מייצג את כל המידע הרלוונטי ל- Aureus Nummus. אנו מעודדים מתעניינים להגיש שאלות, לנהל בירורים משלהם ולהתייעץ עם יועצים משפטיים, יועצים פיננסיים, יועצי מס ויועצים אחרים לפי הצורך.

אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע המסופק בו, לרבות מצגות ומידע אחר, אך לא אושר על ידי גוף רגולטורי או סוכנות ממשלתית רגולטורית אחרת וזוהי עבירה לטעון אחרת.

אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר כפוף לעדכון, השלמה, עדכון, אימות נוסף, תיקון ותיקון.

אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, כולל אך לא רק מצגות ומידע אחר מניח אירועים מסוימים שלא התרחשו אך צפויים להתרחש. אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר, אינם כל המידע והקונים הפוטנציאליים אינם צריכים לרכוש כל Aureus Nummus המיועד לאתר זה (www אתר .an.gold), והמידע המסופק בו, כולל אך לא רק מצגות ומידע אחר אלא על בסיס המידע כולו.

אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע הנמסר בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר אינו מהווה, או מהווה חלק מהצעה או הזמנה למכור או להנפיק, או כל שידול לכל להציע לרכוש או להירשם לכל מטבעות קריפטוגרפיים או מניות כלשהן בחברה או בעסק כלשהו, וגם היא, או כל חלק ממנה, או עובדת ההפצה שלה, לא יהוו את הבסיס לה, או יסתמך עליה בקשר עם או תפעל ככל תמריץ להתקשר, כל חוזה לפיכך.

מקבלי המידע הכלול באתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות, אך לא רק מצגות ומידע אחר, השוקלים לרכוש מטבעות Aureus Nummus מוזכרים כי יש לבצע רכישה כזו. רק על בסיס מידע מלא, שעשוי להיות שונה מהמידע הכלול בחומר שיווק או במידע של אתר האינטרנט המשמש את קרן Aureus Nummus, או שונה ממידע שמספקים מתווכים ומתווכים. אין להסתמך, לכל מטרה שהיא, על המידע או הדעות הכלולות באתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר, ולא על שלמותו. ושום ייצוג או אחריות, מפורשים או משתמעים, ניתנים על ידי או מטעם קרן Aureus Nummus, ו/ או הדירקטורים, העובדים, הסוכנים או היועצים שלהם בהתייחס לדיוק או השלמות או ההגינות של המידע או הדעות הכלולות בזה. האתר (האתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר, ואף אחריות או אחריות אינה מתקבלת על ידי כל אחד מהם למידע או חוות דעת כאלה או טעויות או מחדלים כלשהם.

קונים פוטנציאליים חייבים לפנות לייעוץ משפטי, השקעות ומיסוי עצמאי בעצמם.

ניתן להפיץ ולקנות את מטבע הקריפטו Aureus Nummus רק על ידי אנשים שהם פועלים בכפוף לחוקים ולמגבלות ההפצה והמכירה כפי שנמסרות על ידי החקיקה המתאימה והחוקים במדינת המוצא של הקונה.

אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר, מסופקים אך ורק לצורך מידע ואסור לשכפלם, להפיץם או לפרסם אותם, במלואם או בחלקו, על ידי כל אדם אחר. אין לפרש את תוכנו של אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע המסופק בו, לרבות, אך לא רק מצגות ומידע אחר, כייעוץ משפטי, פיננסי או מס.

לא אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר ואף לא כל עותק ממנו. (i) להילקח או להיות מועבר או מופץ לתושב כלשהו שם , למעט תוך עמידה בחוקים (בטחונות) רלוונטיים, או (ii) שנלקחו או מועברים או מופצים לכל תושב במדינה כלשהי לצורך שידול או מנוי או הצעה למכירה של יחידות כלשהן במטבע הקריפטו Aureus Nummus או בהקשר בו ניתן לפרש את חלוקתו כאל שידול או הצעה. כל אי עמידה במגבלות אלה עלול להוות הפרה של חוקי ניירות הערך או חוקים בכל תחום שיפוט כזה.

הפצת המידע המסופק באתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר בתחומי שיפוט אחרים עשוי להיות מוגבל על פי חוק וכל אדם שמשתמש וקורא אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר, צריך ליידע את עצמם על כך ולשמור על כל מגבלות כאלה. כל אי עמידה בדרישות אלה עלול להוות הפרה של חוקי השיפוט הרלוונטיים.

מטבע הקריפטו Aureus Nummus שנדון כאן לא נרשם על פי חוק ניירות ערך קנדי, חוק ניירות ערך בארה"ב או כל חוקי ניירות ערך של ארה"ב, וגם לא חוקי (בטחונות) של מדינה אחרת.

אם יש לכם ספק באיזו פעולה עליכם לנקוט, מומלץ לפנות לייעוץ משלכם מיידית מיועץ פיננסי עצמאי או עורך דין המתמחה בייעוץ למניות או ניירות ערך אחרים ואשר מורשה על פי החקיקה המתאימה במדינה שלכם.

יתר על כן: אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות מצגות ומידע אחר, כולל אך לא רק, עשויים להכיל שגיאות לא מכוונות שאין עליהן אחריות כלשהי; לא היזם (ים), לא המנהל (ים) או קרן Aureus Nummus יכולים להיות אחראים לטעויות אלה ולדחות כל אחריות.

אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע הנמסר בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר אינו מהווה או משמש תחליף לביקורת, בדיקת נאותות או סקירה דומה. זה גם לא מתיימר לתת או לשמש תחליף לייעוץ משפטי, מס או פיננסי. אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע הנמסר בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר אינו מכיל הערכת שווי עצמאית של נכסים או התחייבויות. אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר מבוסס על תנאים רווחים, כלכליים, רגולטוריים, שוקיים ואחרים, כמו גם המידע המסופק לאוריוס נאמוס קרן נכון למועד הכנת אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר, שכולן כפופות לשינויים העלולים לפגוע במידע ובמידע הצהרות הניתנות באתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, כולל אך לא רק מצגות ומידע אחר. עם זאת, קרן Aureus Nummus ו / או מנהלה אינם מחויבים לעדכן, לעדכן או לאשר או לאתר זה (אתר www.an.gold), והמידע הנמסר בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר. או המידע שנמסר בו. תיקונים ו / או שינויים נותרים שמורים. לא תינתן או תינתן שום ייצוג או אחריות, במפורש או במשתמע, ולמעט במקרה של כוונה או הונאה, אין או תקבל אחריות או אחריות על ידי קרן Aureus Nummus או על ידי כל אחד ממנהליה, עובדיה, סוכניה או שותפים לגבי או ביחס לאתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר או המידע הכלול בו או המהווה בסיס לאתר זה או לכל הסתמכות. המוצבים באתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות אך לא רק מצגות ומידע אחר של כל אדם שהוא.

שמור במקרה של כוונה או הונאה לא ניתנת ייצוג או אחריות ואף קרן Aureus Nummus ואף אחד ממנהליה, עובדיה, סוכניה או שלוחותיה אינה נושאת באחריות כלשהי באשר להשגתם או לסבירותם של תחזיות, יעדים, הערכות או תחזיות עתידיות. הכלול באתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, כולל אך לא רק מצגות ומידע אחר.

מצגת זו אינה מהווה הצעה או הזמנה למכירה או רכישה של מניות, ניירות ערך או עסקים או נכסים המתוארים בה.

אף אדם שאינו אדם בעל ניסיון מקצועי בנושאים הנוגעים להשקעות לא אמור להתייחס לאתר זה (אתר www.an.gold), ולמידע הנמסר בו, כולל אך לא רק מצגות ומידע אחר כהווה קידום מכירות כלפיו. או לסמוך עליו לכל מטרה שהיא. אתר זה (אתר www.an.gold), והמידע המסופק בו, לרבות, אך לא רק מצגות ומידע אחר, זמינים על בסיס אי-הסתמכות מוחלט, אך אינם מזיקים בלבד. אין מצגים או אחריות כלשהם הניתנים או משתמעים. אין התחייבות ואין להניח שום פעולות, לרבות בכל הקשור לתיקון או עדכון או מעקב. זה כולו מיועד לנמענים המקצועיים של אתר זה (אתר www.an.gold) והמידע הנמסר בו, כולל מצגות ומידע אחר, על מנת לקבוע בעצמם מה נכון או לא מתאים או לא מתאים. .

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.