Thông tin pháp lý & Câu hỏi thường gặp

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Sửa đổi lần cuối: ngày 25 tháng 10 năm 2021

Trong phần này “Điều khoản và Điều kiện, Câu hỏi Thường gặp”, các quy tắc và quy định, rủi ro và luật điều chỉnh được mô tả. Toàn bộ phần này được giới thiệu trên khắp các trang web www.an.gold và www.simplexx.uk cũng như trong các tài liệu khác của Công ty dưới dạng “Điều khoản và Điều kiện”. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này, vì chúng chứa thông tin rất quan trọng. Ngoài các Điều khoản và Điều kiện, “cung cấp bản ghi nhớ” hoặc “bản cáo bạch” có thể tồn tại cho một hoặc nhiều sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện, Bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ hoặc Bản cáo bạch hoặc Thỏa thuận đăng ký cùng nhau tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa chúng tôi và bạn, một nhà đầu tư tiềm năng, một người mua tiềm năng hoặc một khách truy cập. Bất kỳ người nào truy cập vào trang web www.an.gold hoặc www.simplexx.uk đồng ý vô điều kiện với các Điều khoản và Điều kiện.

Phần “Câu hỏi thường gặp” không phải là một phần của Điều khoản và Điều kiện, nhưng cố gắng trả lời các câu hỏi phổ biến hoặc giải thích một số dịch vụ, sản phẩm và thủ tục nhất định. Các câu hỏi quan trọng từ người dùng và nhà đầu tư sẽ được công bố trong phần “Câu hỏi thường gặp”.

Đối với bất kỳ yêu cầu thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện:

Điều khoản và Điều kiện bao gồm các phần sau – vui lòng đọc kỹ:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.
    TelegramTelegram